Платим по своим обязательствам
Категории новостей
НовостиСообщенияОтзывы

Новости

Відновлення роботи онлайн сервісу для реєстрації електронних полісів ОСЦПВ

Дата публикации: 2022-01-20

Відновлення роботи страхових онлайн сервісів

Ми відновили роботу онлайн сервісу для реєстрації електронних полісів ОСЦПВ на нашому сайті


Оформити електронний поліс ОСЦПВ ви можете за посиланням: https://online.utico.ua/site/site/create_calc_site/oscvp

Подробнее

Хакерская атака на "информационные ресурсы" МТСБУ

Дата публикации: 2022-01-17

#

Хакерська атака на "інформаційні ресурси" МТСБУ. Тимчасово не працюють сервіси онлайн реєстрації полісів ОСАГО та "Зелена картка".


Повідомляємо, що 14.01.22 на сайт "Моторно транспортного бюро України" була здійснена хакерська атака. В наслідок чого не можливо оформити ОНЛАЙН поліси: ОСАГО та "Зелена карта". 


За даними офіційного сайту МТСБУ (посилання) повідомляється, що "інформаційні ресурси Бюро були піддані масштабній хакерській атаці. Відповідна заява передана спеціальним державним службам по боротьбі з кіберзлочинністю для проведення розслідування. Зараз виконуються роботи з відновлення роботи сервісів МТСБУ, які планується завершити у найкоротший термін."


Також важливо зазначити, що у зв'язку з цим відображення полісів в додатку "Дія" відбувається не коректно. Після відновлення всіх функцій МТСБУ - данні автоматично відкоректуються. 


Як придбати поліс ОСАГО або "Зеленої картки"?

Наразі ви можете придбати паперовий страховий поліс ОСАГО або "Зеленої картки" та отримати його в офісі страхової компанії або представництві (контакти). Також, можлива відправка полісу кур'єрськими службами в будь-який куточок України.

Подробнее

Страховые рейтинги UTICO состоянием на 15.11.21

Дата публикации: 2021-12-07

Страхові рейтинги Utico
Страхові рейтинги Utico

На засіданні Рейтингового комітету від 10.11.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПрАТ «УТСК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» і підтвердило ПрАТ «УТСК» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsАА інвестиційної категорії.


Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.


Позитивні фактори відмічені НРА "Рюрик":


– Достатні показники ліквідності, забезпечені значними обсягами грошових коштів на рахунках Компанії. Рівень покриття сукупних зобов’язань високоліквідними активами станом на 01.10.2021 р. відповідав 278%.


– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.10.2021 р. активи і страхові резерви покривався власним капіталом на 53% та 127% відповідно.


‒ Діяльність компанії характеризується низьким рівнем валютного ризику. Грошові кошти та їх еквіваленти, що обліковуються на рахунках Страховика, представлені переважно в національній валюті. Напрямки розміщення грошових коштів Компанії достатньо диверсифіковані за банківськими установами.


– Значний досвід роботи на страховому ринку України, що перевищує 25 років, та міцні ринкові позиції. Зокрема, за результатами 2020 року Компанія була одним із лідерів за обсягом зароблених премій за напрямком страхування вантажів та багажу.


– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.10.2021 р. величина фактичного запасу платоспроможності суттєво перевищувала нормативне значення.


– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Посилання на джерело: www.rurik.com.ua

Динаміка кредитного рейтингу ПрАТ УТСК

Кредитний рейтинг ПрАТ УТСК
Рейтингові дії ПрАТ УТСК
Подробнее

Кредитный рейтинг по версии НРА "Рюрик" от 11 июня 2021

Дата публикации: 2021-08-12

Кредитный и финансовый рейтинг страховой компании ЮТИКО по данным НРА "Рюрик"

На заседании Рейтингового комитета от 11.06.2021 г. Национальное рейтинговое агентство «Рюрик» подтвердило ЧАО «УТСК» долгосрочный кредитный рейтинг заемщика на уровне uaАА инвестиционной категории с прогнозом «стабильный» и подтвердило ЧАО «УТСК» рейтинг финансовой надежности (устойчивости) страховщика на уровне uaАА инвестиционной категории.

Кредитний рейтинг Ютіко
Рейтинг фінансової надійності

Кредитный рейтинг заемщика определено по Национальной рейтинговой шкале, на что указывают буквы «ua» в отметке кредитного рейтинга. Национальная рейтинговая шкала позволяет измерить распределение кредитного риска в экономике Украины без учета суверенного риска и предназначена для использования на внутреннем финансовом рынке Украины.


Положительные факторы:


- Достаточно показатели ликвидности, обеспечены значительными объемами денежных средств на счетах компании. Уровень покрытия совокупных обязательств высоколиквидными активами по состоянию на 01.04.2021 г. Отвечал 290%.


- достаточный уровень финансовой автономии компании. По состоянию на 01.04.2021 г. Активы и страховые резервы покрывался собственным капиталом на 54% и 132% соответственно.


- Деятельность компании характеризуется низким уровнем валютного риска. Денежные средства и их эквиваленты, которые учитываются на счетах страховщика, представленные преимущественно в национальной валюте. Направления размещения денежных средств Компании достаточно диверсифицированы по банковскими учреждениями.


- Значительный опыт работы на страховом рынке Украины, превышает 25 лет, и крепкие рыночные позиции. В частности, по результатам 2020 Компания была одним из лидеров по объему заработанных премий по направлению страхования грузов и багажа.


- Достаточный запас платежеспособности страховщика. По состоянию на 01.04.2021 г. Величина фактического запаса платежеспособности существенно превышала нормативное значение.


- Высокий уровень финансовой прозрачности и информационной открытости Компании, нашло свое отражение в детальном и комплексном раскрытии информации, необходимой для определения кредитного рейтинга. Это позволило снизить степень неопределенности в оценке кредитоспособности и анализе финансово-хозяйственной деятельности Компании.


Отрицательные факторы:


- Невысокие показатели эффективности деятельности. По результатам I кв. 2021 Компания получила убыток в размере 6200000. Грн. Коэффициент административных расходов, то есть отношение административных расходов к чистой выручки Компании был высоким (неблагоприятным) и по состоянию на 01.04.2021 г. Составлял 51%.


- невысокая диверсификация страхового портфеля Компании по видам страхования. По результатам I кв. 2021 на три крупнейшие виды страхования приходилось около 94% страховых платежей, что свидетельствует о высокой зависимости Компании от ключевых видов страхования.


- Как и в других отечественных страховых компаний, деятельность ЧАО «УТСК» является чувствительной к воздействию общеполитических, юридических, региональных и макроэкономических источников риска, присущих Украине.

Динамика кредитного рейтинга АО «УТСК»

Динаміка кредитного рейтингу
Рейтингові дії НРА Рюрік
Подробнее

Отбору субъектов аудиторской деятельности

Дата публикации: 2021-02-08

ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» объявляет конкурс по отбору субъектов аудиторской деятельности, которые могут быть предназначены для оказания услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности 2020 года.

Подробнее

Субъектов аудиторской деятельности конкурс

Дата публикации: 2020-12-18

        ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» объявляет конкурс по отбору субъектов аудиторской деятельности, которые могут быть предназначены для оказания услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности 2020 года.

Услуги по аудиту - аудиторская проверка полного пакета летней отдельной финансовой отчетности Заказчика за 2020 отчетный год с целью выражения аудитором мнения о том, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Заказчика на 31.12.2020р, его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с предоставлением аудиторских отчетов о финансовом состоянии в Национальный банк Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку по состоянию на 31.12.2020 года 

Основные сведения о заказчике

Полное наименование

 Частное акционерное общество «Украинская транспортная страховая компания.»

Сокращенное наименование

 ЧАО «УТСК»

Идентификационный код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований

22945712

Дата и орган государственной регистрации

 29.12.1994 г.. Голосеевская районная в городе Киеве государственная администрация

Местоположение

 Саксаганского, 77, г. Киев, Украина

Дата и номер записи в Едином государственном реестре о включении в Единый государственный реестр сведений об Обществе

20.08.2004, 1 068 120 0000 000589

Основные виды деятельности

65.12 Другие виды страхования, кроме страхования жизни

Общая стоимость активов (валюта баланса) по состоянию на 01.01.2020 года / на 30.09.2020 года, тыс. грн.

278 963 / 271 389

Страховые премии за 9 мес. 2020 года, тыс. грн.

117 085

Чистые заработанные страховые премии за 9 мес. 2020 года, тыс. грн.

92 739

Количество штатных работников

73

Количество лицензий

25

Количество структурных подразделений

1

Количество дочерних компаний

отсутствуют

Требования к аудитору:

 • наличие Свидетельства о включении в Реестр аудиторских фирм и аудиторов, выданного Аудиторской палатой Украины;
 • наличие Свидетельства о внесении в реестр аудиторских фирм, которые могут проводить аудиторские проверки профессиональных участников рынка ценных бумаг, выданного Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку;
 • наличие Свидетельства о включении в реестр аудиторских фирм и аудиторов, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений, выданное согласно распоряжению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг;
 • репутация на рынке;
 • наличие в реестре субъектов аудиторской деятельности, имеющих право проводить обязательный аудит финансовой отчетности предприятий, представляющих общественный интерес;
 • наличие Свидетельства о соответствии системы контроля качества, выданное решением Аудиторской палаты Украины.

Даты и сроки:

 • Проверяемый период 01.01.2020 - 31.12.2020
 • Срок предоставления аудиторских заключений - до 15.04.2021
 • Дата объявления конкурса - 18.12.2020
 • Период приема предложений - до 28.12.2020
 • Дата решения о назначении аудитора - 29.12.2020

Конкурентные преимущества:

 • опыт работы;
 • репутация на рынке;
 • ценовое предложение

Для участия в конкурсе предложения от аудиторских фирм принимаются на электронный адрес в таком составе:

 • Коммерческое предложение по указаниям цены услуг;
 • Скан копия свидетельства о регистрации;
 • Скан копия Свидетельства Аудиторской палаты;
 • Скан копия Свидетельства контроля качества;
 • Скан копии сертификатов аудиторов.

К участию в конкурсе не допускаются
субъекты  аудиторской деятельности:
• не соответствуют требованиям Закона Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» и этим Условиям;
•   подали к участию в конкурсе документы, содержащие недостоверную информацию.

Порядок подачи документов
Документы для участия в конкурсе необходимо прислать по электронной почте по следующему адресу office@utico.uan.bzenko@utico.ua
контактное лицо: в.и.о. главного бухгалтера Бзенко Надежда Васильевна (+38 044 303-97-70, +38 044 303-97-72).

Документы, поступившие после установленного срока или представлены не в полном объеме или с нарушением условий конкурса, не рассматриваются.

Подробнее

Важные новости

Дата публикации: 2020-03-18

Шановні клієнти та партнери!


У зв’язку із складною епідемічною ситуацією та введенням за рішенням державних органів влади карантину на території України з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19) і недопущення випадків захворювання відвідувачів, клієнтів та працівників компанії, ПрАТ «УТСК» тимчасово припиняє прийом громадян на території Головного офісу в м. Києві та в офісах регіональних підрозділів ПрАТ «УТСК».


При цьому ПрАТ «УТСК» повідомляє, що такі обмеження не впливатимуть на якість та строки обробки документів від громадян, клієнтів та партнерів компанії.


Не дивлячись на те, що такі обмеження та протиепідеміологічні заходи триватимуть щонайменше до 03 квітня 2020 року, ПрАТ «УТСК» впродовж даного періоду надає можливість громадянам користуватися зручними засобами зв’язку для повідомлення про страховий випадок, подання документів чи отримання інформаційної довідки чи консультації, а саме:


Контактний телефон: 067 509 60 90; 050 311 94 57


E-mail: event@utico.ua 


Поштова адреса: 04053, Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41


Через Сайт компанії – про наші послуги ті інформацію про компанію: https://www.utico.ua/


Через Сайт компанії – при виникненні страхового випадку – розділ «Страховий випадок»: https://www.utico.ua/page/strahovii-vipadok


Інформація для клієнтів, яким необхідно подати документи до Департаменту врегулювання збитків та асистансу під час дії карантину:


Просимо Вас надсилати документи на поштову адресу ПрАТ «УТСК»:


04053, Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41


Або, якщо для Вас є зручним передача документів за допомогою «Нової Пошти», надсилати документи на відділення «Нова Пошта» № 72, вулиця Січових Стрільців, 14а, Київ, 04053, телефон: 0800 500 609 отримувач: ПрАТ «УТСК» (ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія.»), контактний телефон 067 238 95 80.   

  

Вибачте за тимчасові незручності.


ПрАТ «УТСК» буде і надалі інформувати Вас щодо розвитку ситуації.

Подробнее

Количество голосующих акций ЗАО «УТСК»

Дата публикации: 2019-04-24

В соответствии с требованиями ст.35 Закона Украины «Об акционерных обществах», сообщаем, что на 24 апреля 2019 (дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «УТСК»):


- общее количество акций ЧАО «УТСК» составляет 1220026 (один миллион двести двадцать тысяч двадцать шесть) штук простых именных акций;


- общее количество голосующих акций ЗАО «УТСК» составляет 1220025 (один миллион двести двадцать тысяч двадцать пять) штук простых именных акций.


ЧАО «УТСК» не совершал выпуск привилегированных акций.


Указанную информацию составлен на основании Перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционерного общества по состоянию на 22 апреля 2019 года, составленного Публичным акционерным обществом «Национальный депозитарий Украины» и полученного ЧАО «УТСК».

Подробнее

Особая информация

Дата публикации: 2019-04-12

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22945712

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 3039770 (044) 3039770

6. Електронна поштова адреса

a href="mailto:utico@utico.ua">utico@utico.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


 Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Подробнее

Очередное общее собрание ЧАО «УТСК»

Дата публикации: 2019-04-04

Шановні акціонери!

 

26.04.2019 року призначено чергові загальні збори ПрАТ «УТСК». До порядку денного відповідних зборів внесено питання 12 стосовно обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «УТСК».

Відповідно до вимог п. 6.1, п. 6.4 Положення про Наглядову раду ПрАТ «УТСК», акціонером ПрАТ «УТСК» Власовим І.О. надано наступні пропозиції до проекту рішення з питання 12 порядку денного, а саме:


Запропонована кандидату посада

ПІБ кандидата

Інформація про згоду кандидата на обрання до складу Наглядової ради

Кількість та тип акцій ПрАТ «УТСК», що належить кандидату

1.

Голова Наглядової ради ПрАТ «УТСК»

Власов Ігор Олександрович

Згоден

На момент подання відповідної пропозиції володіє простими іменними акціями ПрАТ «УТСК» (код ISIN: UA 4000143085, реєстраційний номер: 867/1/10, номінальна вартість акції 109,8 грн.) у кількості 1219 237 шт., що складає 99,9353 % від статутного капіталу Товариства

2.

Член Наглядової ради ПрАТ «УТСК»

Ширченко Наталія Олегівна

Згоден

На момент подання відповідної пропозиції володіє простими іменними акціями ПрАТ «УТСК» (код ISIN: UA 4000143085, реєстраційний номер: 867/1/10, номінальна вартість акції 109,8 грн.) у кількості 786 шт., що складає 0,64424 % від статутного капіталу Товариства

3.

Член Наглядової ради ПрАТ «УТСК»

Виштак Олександр Анатолійович

Згоден

не належить

4.

Член Наглядової ради ПрАТ «УТСК»

Полянський Павло Миколайович

Згоден

не належить

5.

Член Наглядової ради ПрАТ «УТСК»

Ковальонок Ігор Павлович

Згоден

не належить

Відповідно до вимог ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що акціонер Власов Ігор Олександрович на момент подання відповідної пропозиції володіє простими іменними акціями ПрАТ «УТСК» (код ISIN: UA 4000143085, реєстраційний номер: 867/1/10, номінальна вартість акції 109,8 грн.) у кількості 1 219 237 шт., що складає 99,9353 % від статутного капіталу Товариства.


Враховуючи наведене, проект рішення з питання 12 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УТСК» призначених на 26.04.2019 року наступний:

-          обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Власова Ігоря Олександровча;

-          обрати членом Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Ширченко Наталію Олегівну;

-          обрати членом Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Виштака Олександра Анатолійовича;

-          обрати членом Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Полянського Павла Миколайовича;

-          обрати членом Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Ковальонка Ігоря Павловича.

Подробнее