Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Збори акціонерів 28 квітня 2017 року

Дата публікації: 2017-03-23

Приватне акціонерне товариство "Українська транспортна страхова компанія" (код ЄДРПОУ 22945712, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77) (надалі – Товариство), повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 28 квітня 2017 року, об 11:00 годині за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий під’їзд (вхід з двору), другий поверх, кімната,1, офіс Товариства.


Проект порядку денного

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про її діяльність в 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора відносно діяльності Товариства в 2016 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

8. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році

9. Про попереднє схвалення значних правочинів.


Реєстрація акціонерів Товариства здійснюється у день проведення річних загальних зборів з 09-00 до 10-30 години за місцем їх проведення.


Для участі у річних загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену і засвідчену згідно з чинним законодавством.

У річних загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24-00 годину 25 квітня 2017 року.


До дня проведення річних загальних зборів, акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий під’їзд (вхід з двору), другий поверх, кімната,1, офіс Товариства, у робочі дні з понеділка по п'ятницю (з 14-00 до 16-00 години).


У день роботи Зборів - 28 квітня 2017 року – акціонери ПрАТ «УТСК» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Зборів

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Риков Олександр Олександрович. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, приймаються у письмовій формі у порядку, передбаченому чинним законодавством України. За додатковою інформацією звертатись за тел. (044) 303 97 81.


 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  https://www.utico.ua/


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)


Найменування показника

період

звітний

2016 р.

попередній 2015 р.

Усього активів

379 303

364 982

Основні засоби

2 171

2 352

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

417

274

Сумарна дебіторська заборгованість

117 113

62 113

Грошові кошти та їх еквіваленти

100 374

161 498

Нерозподілений прибуток

-67

3 445

Власний капітал

202 597

223 842

Статутний капітал

133 959

133 959

Довгострокові зобов’язання

138 025

127 766

Поточні зобов’язання

38 681

13 374

Чистий прибуток (збиток)

-3 755

-3 637

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1220026

1220026

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

100

111