Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Фінансові підсумки 2013 року: аудиторський висновок

Дата публікації: 2014-04-10

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства

«Українська транспортна страхова компанія.»

станом на 31 грудня 2013 року

 

м. Київ                                                                                     11 березня 2014 року

 

 

Акціонерам, керівництву

ПрАТ «УТСК»

Нацкомфінпослуг

НКЦПФР

           

Відповідно до договору № 03/01/14 від 17.01.2014 р., ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» (далі за текстом – «Товариство»), яка включає баланс підприємства станом на 31.12.2013 р., звіт про фінансові результати, звіт про вланий капітал, звіт про грошові кошти та примітки до фінансової звітності за 2013 рік.

Аудиторську перевірку розпочато 17 січня 2014 року та закінчено 11 березня 2014 року.

Основні відомості про емітента:

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.».

Код ЄДРПОУ: 22945712.

Юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

Дата державної реєстрації:Зареєстровано 29 грудня 1994 року Голосіївською районною у місті Києві Державною адміністрацією (Серія А01 № 371607,№ 1068 105 0056 000589).В звітному періоді змін до установчих документів не вносилося. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 21.08.2004 року серія СТ № 235.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Чисельність працівників на звітну дату: - 112 чол.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний номер 867/1/10, дата реєстрації випуску акцій випуску акцій 12 жовтня 2010 року.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи стосовно:

- розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

- вибору та застосування відповідної облікової політики

- подання облікових оцінок.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі аудиторської перевірки

Аудит проводився у відповідності до норм Закону України “Про аудиторську діяльність”, «Про акціонерні Товариства» та Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

  • Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах.
  • Вибір процедур залежить від судження аудитора , яке враховує оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки аудиторських процедур у відповідності до обставин.
  • Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів.

Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

Обсяг аудиторської перевірки:

Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів України «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), в редакції Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.09.2011 року № 1360, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі – „МСА”) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.

Висловлення думки щодо активів та зобовязань Товариства.

Фінансова звітність за 2013 рік підготовлена Товариства в рамках звітування за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – «МСФЗ»).

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, затверджена для випуску 27 лютого 2014 року і підписана управлінським персоналом в особі Голови Правління та головного бухгалтера.

Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2013 рік була підготовлена ​​на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінці запасів, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Фінансова звітність станом на 31.12.2013 року є другою повною звітністю, складеною відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Перша повна фінансова звітність складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2012 року . Станом на 31.12.2011 року складалася співставна фінансова звітність.

Принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці фінансової звітності в цілях переходу на МСФЗ, якщо інше не зазначено.

Станом на 31.12.2013 року із залученням незалежного оцінювача проведено переоцінку будівель та споруд, які включені до складу основних засобів. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом, що визначено обліковою політикою Товариства, згідно з строками корисного використання. До складу основних засобів Товариство не відносить активи, які не відповідають визнанню активів.

Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Товариство включає допоміжні матеріали (бланки), запасні частини та паливо. Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків по поточним рахункам в національній і іноземній валюті не встановлено. Данні по банківським випискам і данні аналітичного обліку відповідають даним обліку по відповідним рахункам.

Взаєморозрахунки між Товариством і постачальниками, як правило, урегулюванні відповідними договорами.

Товариство не має кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, по якій минув час позовної давності.

Статутний капітал сформований і оплачений відповідно до статутних документів, відрахування до резервного фонду не здійснювалися.

Висловлення думки щодо іншої допоміжної інформації.

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2013 року становлять 186 857 тис. грн., що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України. Станом на 31 грудня 2013 року нерезподілений прибуток Товариства становить 10 025 тис. грн.

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається до Комісії, а також інші зіти та інформацію, зокрема, протоколи загальних зборів акціонерів, звіт ревізора щодо фінаново-господарської діяльності, у відповідності до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.

Аудиторами перевірено вчинення Товариством значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ст. 70-72 Закону України"Про акціонерні товариства", порушень не виявлено. По договорах, у відповідності з нормативними вимогами, рішення про їх укладення було прийнято з повідомлення наглядової ради і загальних зборів акціонерів.

Корпоративне управління Товариства передбачає таку структуру – загальні збори акціонерів, наглядова рада, голова правління. Діяльність їх грунтується на вимогах Закону України «Про акціонерні товариства», діючого статуту.

Товариством створено службу внутрішнього аудиту. В обовязки служби внутрішнього аудиту контроль фінансової діяльності товариства, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснює фінансові дослідження та інше. Внутрішній аудит допомагає Товариству досягти встановлених цілей шляхом забезпечення систематичного підходу до оцінки та підвищення ефективності процесів внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного управління. Внутрішній аудит Товариства здійснює нагляд за дотриманням системи внутрішнього контролю страховика й виносить судження щодо його достатності та ефективності.

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів та запасів та розрахунків з контрагентами в 2013 році, оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити кількість необоротних активів та запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

Під час проведення аудиторської перевірки виявлено несуттєві та незначні помилки в бухгалтерському та податковому обліку стосовно активів та пасивів Товариства.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність за операціями з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» станом на 31 грудня 2013 року, його фінансовий результат за 2013 рік відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

 

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

 

Адреса аудитора (аудиторської фірми):

ТОВ АФ «Аудитор-Консультант-Юрист»

Код - 35531560

 

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності

№ 4082, Видане рішенням АПУ № 98 від 13 грудня 2007 року,

Чинне до 17 листопада 2017 року.

Телефон (факс) 044-360-46-37, 067-501-52-57

Поштова адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:

видано Рішенням АПУ від 26.09.2013р. № 279/4.

 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,

які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ:

№ 0092 від 14 січня 2014 року, чинне до 1 листопада 2017 року.

 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм ,

які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників

ринку цінних паперів:

№ 197 від 24 лютого 2014 року, чинне до 1 листопада 2017 року.

 

Договір на проведення аудиту № 04/02-2013 від 17 січня2014 року.


Дату початку аудиту 17 січня 2014 року та дату закінчення проведення аудиту 11 березня 2014 року.


Підпис аудитора від імені аудиторської фірми

 

Директор

Аудитор                                                                                       Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127

Дату аудиторського висновку: 11 березня 2014 року