Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Конкурс суб’єктів аудиторської діяльності

Дата публікації: 2019-01-09

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

 

Відомості про замовника:

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.»

код ЄДРПОУ 22945712

місцезнаходження вул. Саксаганського, 77, м. Київ, Україна

Інша більш детальна інформація (включаючи відомості про звітність) міститься на сайті замовника.

 

Умови та порядок проведення конкурсу

 

Відомості про послуги:

Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника за 2018 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2018р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2018 року. 

 

Вимоги до аудитора :

-         наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;

-         наявність Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

-         наявність Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

-         репутація на ринку;

-         наявність в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

-         наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України.

 

Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності включає:

-         підтвердження річної фінансової звітності товариства для подання усім користувачам згідно законодавства України;

-         підтвердження щодо річних звітних даних страховика щодо здійснення страхової діяльності для подання до Нацкомфінпослуг.

 

Документи, які надаються учасником для участі у конкурсі

Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності подають такі документи (відомості):

-         коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

-         цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором;

-         скан копії передбачених законодавством України свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

-         будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

До участі в конкурсі не допускаються

суб’єкти аудиторської діяльності, які:

• не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

•   подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Дата початку проведення конкурсу – 09січня 2019 року.

 

Строк подачі документів – до 21 січня 2019 року включно.

 

Порядок подачі документів

Документи для участі у конкурсі необхідно надіслати електронною поштою за наступною адресою [email protected][email protected]

контактна особа: т.в.о. головного бухгалтера Бзенко Надія Василівна (+38 044 303-97-70, +38 044 303-97-72).

 

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

 

Про результати конкурсу учасники повідомляються електронною поштою в термін не пізніше 26 січня 2019 року.