Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Виникнення особливої інформації емітента

Дата публікації: 2016-12-02

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Код за ЄДРПОУ22945712

3. Місцезнаходження01033, Київ, Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс044 303 97 70

5. Електронна поштова адреса[email protected]

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїutico.ua

7. Вид особливої інформаціїЗміна складу посадових осіб емітента


II. Текст повідомлення


З 01.12.2016 року членом Правлiння ПрАТ «УТСК» згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «УТСК» вiд 01.12.2016 року призначено Цимбал Ганну Вiкторiвну.


Цимбал Г.В. згоду на розголошення паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi емiтента не має. До моменту призначення Цимбал Г.В. працювала на посадi заступника Голови Правлiння з продажiв ПрАТ «УТСК».


III. Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посадиГригорюк Андрiй ЛеонiдовичГолова Правлiння(підпис)(ініціали та прізвище керівника)М.П.02.12.2016(дата)