Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Проведення загальних зборів

Дата публікації: 2018-03-21

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.» (код ЄДРПОУ 22945712, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77), надалі «Товариство» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2018 року, о 11:00 годині, за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий підїзд (вхід з двору), другий поверх, кімната 2, офіс Товариства. Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10:00 до 10:45 годин 25 квітня 2018 року за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий підїзд (вхід з двору), другий поверх, кімната 2.


У річних загальних зборів мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24:00 годину 19 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Порядок денний:

1. Обрання членів Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду .

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора).

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9. Розподіл прибутку і збитку Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Проекти рішень:

Проект рішення з питання 1 проекту порядку денного:

«Обрати Лічильну комісію для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного та виготовлення відповідного Протоколу підсумків голосування у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Васютін Андрій Георгійович;

Член Лічильної комісії – Бригадир Юрій Васильович;

Член Лічильої комісії – Прокопчук Володими Іванович.»


Проект рішення з питання 2 проекту порядку денного:

«Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Власова Ігоря Олександровича, Секретарем зборів – Рикова Олександра Олександровича.»


Проект рішення з питання 3 проекту порядку денного:

«Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акція – один голос та відбувається відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом використання бюлетенів для голосування, які були видані учасникам Загальних зборів для голосування реєстраційною комісією.


Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голосі Загальних зборів для оголошення результатів голосування. Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання; Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства; Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування; Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів; Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів; Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.»


Проект рішення з питання 4 проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з питання 5 проекту порядку денного:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з питання 6 проекту порядку денного:

«Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з питання 7 проекту порядку денного:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з питання 8 проекту порядку денного:

«Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік.»


Проект рішення з питання 9 проекту порядку денного:

«Прибуток Товариства за підсумками діяльності 2017 року в сумі 229286,83 гривень розподілити наступним чином: частину прибутку розмірі 5%, що складає 11464,34 гривень, направити на формування резервного капіталу Товариства, решту прибутку в сумі 217822,49 гривень направити на покриття збитків у попередніх періодах. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»


Проект рішення з питання 10 проекту порядку денного:

«Надати згоду на вчинення Правлінням значного правочину та/або значних правочинів, пов’язаних з купівлею-продажем цінних паперів, при цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (П’ятсот мільйонів) гривень на строк не більше, ніж до 30 квітня 2019 року.»

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://www.utico.ua/

До дня проведення річних загальних зборів, акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами та матеріалами, повязаними з проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий підїзд (вхід з двору), другий поверх, кімната 2, офіс Товариства. Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10:00 до 10:45 годин 25 квітня 2018 року за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий підїзд (вхід з двору), другий поверх, кімната 2. Офіс Товариства, у робочі дні з понеділка по пятницю (з 14:00 до 16:00 години).


У день роботи Зборів – 25 квітня 2018 року – акціонери або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішеннь з питань порядку денного у місці проведення Зборів до часу їх початку.

Відповідльна особо за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Риков Олександр Олександрович.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, приймаються у письмовій формі у порядку, передбаченому чиним законодавством України.


За додатковою інформацією звертатися за тел. (044) 303 97 81.

Для участі у річних загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену і засвідчену відповідно до чинного законодавства України.


Права на отримання документів, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, визначені ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Право акціонера вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів передбачене ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».


Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.


Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.


Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.


Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.


Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.


Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».


У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.


Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.


Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.


Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.


Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи теріторіяльної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афільовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.


Представником акціонера – фізичної чи юридичної соби на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи теріторіяльної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представнка може здійснюватись за допомогою засобів електронного звязку відповідно до законодавства про електронний документообіг.


Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується ноторіусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.


Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати сааме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонера має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право в будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)


Найменування показника

період

звітний

2017 р.

попередній 2016 р.

Усього активів

315546

379 303

Основні засоби

2039

2 171

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

305

417

Сумарна дебіторська заборгованість

63860

117 113

Грошові кошти та їх еквіваленти

71965

100 374

Нерозподілений прибуток

283

-67

Власний капітал

167859

202 597

Статутний капітал

133959

133 959

Довгострокові зобов’язання

134711

138 025

Поточні зобов’язання

12976

38 681

Чистий прибуток (збиток)

229

-3 755

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1220026

1220026

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

88

100

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56 від 22 03.2018р.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.03.2018р. складає 1 220 026 акцій.