Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Збори 26 квітня 2019 року

Дата публікації: 2019-03-21

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.» (код ЄДРПОУ 22945712, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77), надалі «Товариство» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2019 року, о 11:00 годині, за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, п’ятий поверх, кабінет №4 (юридичний департамент ПрАТ «УТСК»). Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10:00 до 10:45 годин 26 квітня 2019 року за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, п’ятий поверх, кабінет №4 (юридичний департамент ПрАТ «УТСК»).


У річних загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24:00 годину 22 квітня 2019 року.


Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:


Порядок денний:

1. Обрання членів Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора).

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів;

10. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважена, на підписання договорів з членами Наглядової ради.


Проекти рішень:


Проект рішення з питання 1 проекту порядку денного:

«Обрати Лічильну комісію для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного та виготовлення відповідного Протоколу підсумків голосування у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Медведенко Тетяна Миколаївна;

Член Лічильної комісії – Бригадир Юрій Васильович;

Член Лічильної комісії – Швиденко Оксана Олександрівна».


Проект рішення з питання 2 проекту порядку денного:

«Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Власова Ігоря Олександровича, Секретарем зборів – Рикова Олександра Олександровича.»


Проект рішення з питання 3 проекту порядку денного:

«Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів Товариства:

-          Доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;

-          Виступи і відповіді на запитання – до 05 хвилин;

-          Довідки – до 03 хвилин


Пропозиції та запитання акціонером (його представником) мають надаватися Голові загальних зборів лише з питань порядку денного. Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів.Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання.


Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування, які будуть видані учасникам Загальних зборів для голосування реєстраційною комісією.


Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер (представник акціонера) відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався») та здає лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує загальним зборам підсумки голосування з цього питання.


Кожний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить один проект рішення. При наявності декількох проектів рішень з одного питання порядку денного (крім кумулятивного голосування), голосування відбувається окремим бюлетенем за кожний проект рішення.


Бюлетень для кумулятивного голосування містить перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товаристваіззазначеннямінформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетені для кумулятивного голосування видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, учасники зборів (акціонери або представники акціонерів) напроти прізвища, ім’я та по батькові кожного кандидата для обрання до складу Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають з своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддана акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

-          він відрізняється від затвердженого Товариством зразка;

-          на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, у разі якщо вона є акціонером,

-          він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

-          акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного з варіантів для голосування щодо одного проекту рішення.


Бюлетень для кумулятивного голосування, також, визнається недійсним у разі, якщо:акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.


Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.


Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів. Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.»

Проект рішення з питання 4 проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з питання 5 проекту порядку денного:

«Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з питання 6 проекту порядку денного:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з питання 7 проекту порядку денного:

«Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2018 рік»

Проект рішення з питання 8 проекту порядку денного:

«8.1.Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.


8.2. Затвердити покриття збитку за 2018 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.»

Проект рішення з питання 9 проекту порядку денного:

«Надати згоду на вчинення Правлінням значного правочину та/або значних правочинів, пов’язаних з купівлею-продажем цінних паперів, при цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень на строк не більше, ніж до 30 квітня 2020 року.»


Проект рішення з питання 11 проекту порядку денного:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «УТСК» у повному складі.»

Проект рішення з питання 12 проекту порядку денного:

З дванадцятого питання проекту порядку денного проект рішення в повідомленні не зазначено – кумулятивне голосування;

Проект рішення з питання 13 проекту порядку денного:

«13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів між Товариством та членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.  

13.2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УТСК» Григорюка Андіря Леонідовича підписати від імені Товариства договір з кожним членом Наглядової ради Товариства.

13.3 Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.»

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://www.utico.ua/


До дня проведення річних загальних зборів, акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами та матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, п'ятий поверх, кабінет №4 (юридичний департамент ПрАТ «УТСК»). Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10:00 до 10:45 годин 26 квітня 2019 року за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, п’ятий поверх, кабінет №4 (юридичний департамент ПрАТ «УТСК»), у робочі дні з понеділка по пятницю (з 14:00 до 16:00 години).


У день роботи Зборів – 26 квітня 2019 року – акціонери або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішеннь з питань порядку денного у місці проведення Зборів до часу їх початку.


Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Риков Олександр Олександрович.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, приймаються у письмовій формі у порядку, передбаченому чиним законодавством України.


За додатковою інформацією звертатися за тел. (044) 303 97 81.


Для участі у річних загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену і засвідчену відповідно до чинного законодавства України.


Права на отримання документів, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, визначені ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства».


Право акціонера вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів передбачене ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».


Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.


Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.


Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.


Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.


Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.


Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».


У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.


Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.


Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.


Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.


Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.


Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи теріторіяльної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афільовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.


Представником акціонера – фізичної чи юридичної соби на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи теріторіяльної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.


Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представнка може здійснюватись за допомогою засобів електронного звязку відповідно до законодавства про електронний документообіг.


Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.


Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати сааме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.


Акціонера має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.


Акціонер має право в будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.


Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)


Найменування показника

період

Звітний

2018 р.

Попередній

2017 р.

Усього активів

282426

315546

Основні засоби

323

2039

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

260

305

Сумарна дебіторська заборгованість

80445

63860

Грошові кошти та їх еквіваленти

21515

71965

Нерозподілений прибуток

255

283

Власний капітал

155661

167859

Статутний капітал

133959

133959

Довгострокові зобов’язання

118960

134711

Поточні зобов’язання

7805

12976

Чистий прибуток (збиток)

-1594

229

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1220025

1220026

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

1

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

72

88

Голова Правління

ПрАТ «УТСК»                                                                                  А.Л. Григорюк