Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Створення Київської мiської фiлiю ПрАТ "УТСК"

Дата публікації: 2015-12-23

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."2. Код за ЄДРПОУ229457123. Місцезнаходження01033, Київ, Саксаганського,774. Міжміський код, телефон та факс044 30397705. Електронна поштова адреса[email protected]6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїutico.ua7. Вид особливої інформаціїРішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

ВIДОМОСТI

про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв

Змiст iнформацiї:

23.12.2015 року Правлiнням ПрАТ «УТСК» прийнято рiшення щодо створення Київської мiської фiлiї Приватного акцiонерного товариства «Українська транспортна страхова компанiя».

Повне найменування фiлiї:

Київська мiська фiлiя Приватного акцiонерного товариства «Українська транспортна страхова компанiя.».

Мiсцезнаходження фiлiї:

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 83-а.

Мета (причини) створення фiлiї: пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi

ПрАТ «УТСК» у м.Києвi.

Функцiї фiлiї:


1) Предметом безпосередньої дiяльностi Фiлiї є виключно страхування по всiм видам обов’язкового та добровiльного страхування (крiм добровiльного страхування життя), на якi Товариством одержано лiцензiї. Проведення страхування по тому або iншому виду страхування здiйснюється Директором Фiлiї на пiдставi довiреностi, виданої Товариством.

2) Функцiєю Фiлiї є забезпечення дiяльностi по всiх видах страхування, на якi Товариством одержано лiцензiї.

3) Фiлiя не має права на перестрахування, на врегулювання збиткiв по cраховим випадкам, та дiяльнiсть, яка пов’язана з формуванням, розмiщенням та управлiнням страхових резервiв, на iншу фiнансову дiяльнiсть, визначених Статутом Товариства та законодавством України. Товариство має право делегувати одно чи декiлька вказаних прав Директору Фiлiї шляхом видачi довiреностi.

4) Фiлiя забезпечує прибуткову i рентабельну дiяльнiсть, виконання затверджених Товариством виробничних завдань та плану прибутку. Основним показником Фiлiї є прибуток.

5) Фiлiя є платником тiльки тих податкiв, зборiв та обов’язкових платежiв, якi вiдповiдно до чинного законодавства України, повиннi сплачуватись вiдокремленими пiдроздiлами юридичних осiб. Товариство може прийняти рiшення щодо сплати консолiдованого податку (одного чи декiлькох податкiв), зборiв, обов’язкових платежiв у вiдповiдностi до дiючого законодавства України.


Голова Правлiння

ПрАТ «УТСК» О.В. Руденко

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.2. Найменування посадиРуденко Олександр ВолодимровичГолова Правлiння(підпис)(ініціали та прізвище керівника)М.П.24.12.2015(дата)