Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Звільнення головного бухгалтера ПрАТ «УТСК»

Дата публікації: 2015-12-31

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."2. Код за ЄДРПОУ229457123. Місцезнаходження01033, Київ, Саксаганського,774. Міжміський код, телефон та факс(044) 303 97 70 (044) 303 97 705. Електронна поштова адреса[email protected]6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїutico.ua7. Вид особливої інформаціїЗміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

30.12.2015 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» на пiдставi заяви головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» (члена Правлiння ПрАТ «УТСК») Горiшньої Л.I. було прийнято рiшення щодо її звiльнення з посади головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» та припинення повноважень члена Правлiння ПрАТ «УТСК». Строк роботи Горiшньої Л.I. на посадi головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» склав – з 15.11.2011 року по 30.12.2015 року (включно). Частки у статутному капiталi емiтента Горiшня Л.I. не має.З 31.12.2015 року членом Правлiння ПрАТ «УТСК» згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «УТСК» вiд 30.12.2015 року призначено Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «УТСК» Григорюка А.Л. (непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має). Частки у статутному капiталi емiтента Григорюк А.Л. не має. До моменту призначення працював на посадi Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «УТСК».Згiдно наказу Голови Правлiння вiд 31.12.2015 року №107-к тимчасово виконуючою обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» призначено Бзенко Н.В. (непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має). Частки у статутному капiталi емiтента Бзенко Н.В не має. Протягом останнiх п’яти рокiв працювала на посадах заступника Головного бухгалтера ПрАТ «УТСК», головного бухгалтера Київської фiлiї ПрАТ «СК «АХА».

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.2. Найменування посадиРуденко Олександр ВолодимировичГолова Правлiння(підпис)(ініціали та прізвище керівника)М.П.31.12.2015(дата)