Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Новини

Суб'єктів аудиторської діяльності конкурс

Дата публікації: 2020-12-18

        ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія.» оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Послуги з аудиту - аудиторська перевірка повного пакету річної окремої фінансової звітності Замовника за 2020 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2020р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, з наданням аудиторських звітів про фінансовий стан до Національного банку України та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2020 року 

Основні відомості про замовника


Повне найменування

 Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.»

Скорочене найменування

 ПрАТ «УТСК»

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22945712

Дата та орган державної реєстрації

 29.12.1994 р. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження

 Саксаганського, 77, м. Київ, Україна

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про Товариство 

20.08.2004, 1 068 120 0000 000589

Основні види діяльності

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Загальна вартість активів (валюта балансу) станом на 01.01.2020 року/ на 30.09.2020 року , тис. грн.

278 963 / 271 389

Страхові премії за 9 міс. 2020 року, тис. грн.

117 085

Чисті зароблені страхові премії за 9 міс. 2020 року, тис. грн.

92 739

Кількість штатних працівників

73

Кількість ліцензій

25

Кількість структурних підрозділів

1

Кількість дочірних компаній

відсутні

Вимоги до аудитора :

 • наявність Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України;
 • наявність  Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 • наявність  Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно розпорядження  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • репутація на ринку;
 • наявність  в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане рішенням Аудиторської палати України.

Дати та строки:

 • Період, що перевіряється 01.01.2020 -31.12.2020
 • Термін надання аудиторських висновків – до 15.04.2021
 • Дата оголошення конкурсу – 18.12.2020
 • Період приймання пропозицій – до 28.12.2020
 • Дата рішення  щодо призначення аудитора – 29.12.2020

Конкурентні переваги:

 • досвіт роботи;
 • репутація на ринку;
 • цінова пропозиція

Для участі в конкурсі пропозиції від аудиторських фірм приймаються на електронну адресу  в такому складі:

 • Комерційна пропозиція з зазначенням ціни послуг;
 • Скан копія Свідоцтва про реєстрацію;
 • Скан копія Свідоцтва Аудиторської палати;
 • Скан копія Свідоцтва контролю якості;
 • Скан копії сертифікатів аудиторів.

До участі в конкурсі не допускаються
суб’єкти  аудиторської діяльності, які:
• не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
•   подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Порядок подачі документів
Документи для участі у конкурсі необхідно надіслати електронною поштою за наступною адресою [email protected][email protected]
контактна особа: т.в.о. головного бухгалтера Бзенко Надія Василівна (+38 044 303-97-70, +38 044 303-97-72).

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Детальніше

Проведення загальних зборів

Дата публікації: 2020-11-30

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.» (код ЄДРПОУ 22945712, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77), надалі «Товариство» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 грудня  2020 року, о 11:00 годині, за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, п’ятий поверх, кабінет №4 (юридичний департамент ПрАТ «УТСК»). Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10:00 до 10:45 годин 30 грудня  2020 року за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, п’ятий поверх, кабінет №4 (юридичний департамент ПрАТ «УТСК»).

У річних загальних зборах  мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24:00 годину 28 грудня  2020 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Порядок денний:

 1. Обрання членів Лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
 3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
 5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора).
 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 8. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.
 9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів;
 10. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 11. Про закінчення повноважень Ревізора Товариства
 12. Про обрання Ревізора Товариства.
 13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що буде укладатися з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважена, на підписання договору з Ревізором Товариства.

 

Проекти рішень:

 

Проект рішення з питання 1 проекту порядку денного:

«Обрати Лічильну комісію для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного та виготовлення відповідного Протоколу підсумків голосування у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Опанасенко  Богдан Юрійович;

Член Лічильної комісії – Бригадир Юрій Васильович;

Член Лічильної комісії – Швиденко Оксана Олександрівна».

 

Проект рішення з питання 2 проекту порядку денного:

«Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Власова Ігоря Олександровича, Секретарем зборів – Рикова Олександра Олександровича.»

 

Проект рішення з питання 3 проекту порядку денного:

«Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів Товариства:

 • Доповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;
 • Виступи і відповіді на запитання – до 05 хвилин;
 • Довідки – до 03 хвилин

Пропозиції та запитання акціонером (його представником) мають надаватися Голові загальних зборів лише з питань порядку денного. Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів. Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування, які будуть  видані учасникам Загальних зборів для голосування реєстраційною комісією.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер (представник акціонера) відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався») та здає лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує загальним зборам підсумки голосування з цього питання.

Обрання Ревізора Товариства (питання 12 порядку денного) здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами в установлений законодавством строк.

Бюлетень для кумулятивного голосування містить перелік кандидатів, які претендують на посаду Ревізора Товариства  із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетені для кумулятивного голосування видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування з питання обрання Ревізора  Товариства, учасники зборів (акціонери або представники акціонерів) напроти прізвища, ім’я  та по батькові кандидата на посаду Ревізора Товариства (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають з своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддана акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі,  якщо:

 • він відрізняється від затвердженого Товариством зразка;
 • на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера)
 • він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 • акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним, у разі якщо акціонер  (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів. Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.»

 

Проект рішення з питання 4 проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.»

 

Проект рішення з питання 5 проекту порядку денного:

«Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.»

 

Проект рішення з питання 6 проекту порядку денного:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2019 рік.»

 

Проект рішення з питання 7 проекту порядку денного:

«Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік»

 

Проект рішення з питання 8 проекту порядку денного:

«8.1.Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

8.2. Затвердити покриття збитку за 2019 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів.»

 

 

 

Проект рішення з питання 9 проекту порядку денного:

«Надати згоду на вчинення Правлінням значного правочину та/або значних правочинів, пов’язаних з купівлею-продажем цінних паперів, при цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень на строк не більше, ніж до 30 квітня 2021 року.»

 

Проект рішення з питання 10 проекту порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2019 рік;

 

Проект рішення з питання 11 проекту порядку денного:

Закінчити повноваження Ревізора Товариства;

 

Проект рішення з питання 12 проекту порядку денного:

З дванадцятого питання проекту порядку денного проект рішення в повідомленні не зазначено – кумулятивне голосування. Обрання Ревізора Товариства (питання 12 порядку денного) здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами в установлений законодавством строк.;

 

Проект рішення з питання 13 проекту порядку денного:

13.1. Затвердити умови цивільно-правового   договору між Товариством та Ревізором  Товариства;

13.2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «УТСК» Григорюка Андіря Леонідовича підписати від імені Товариства договір з Ревізором Товариства.

13.3 Встановити, що договір між Товариством та Ревізором  Товариства набирають чинності з дати їх підписання.»

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: utico.ua

До дня проведення річних загальних зборів, акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами та матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, п'ятий поверх, кабінет №4 (юридичний департамент ПрАТ «УТСК»). Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10:00 до 10:45 годин 30 грудня  2020 року за адресою: Україна, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41, п’ятий поверх, кабінет №4 (юридичний департамент ПрАТ «УТСК»), у робочі дні з понеділка по п’ятницю (з 14:00 до 16:00 години).

У день роботи Зборів – 30 грудня  2020 року – акціонери або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішеннь з питань порядку денного у місці проведення Зборів до часу їх початку.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Риков Олександр Олександрович.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, приймаються у письмовій формі у порядку, передбаченому чиним законодавством України.

За додатковою інформацією звертатися за тел. (044) 303 97 81.

Для участі у річних загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену і засвідчену відповідно до чинного законодавства України. В приміщенннях акціонер (представник акціонера) має носити захисну маску. У разі відстуності захисної маски, відповідна маска  буде видана представником Товариства при вході до приміщення.    

Права на отримання документів, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, визначені ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Право акціонера вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів передбачене ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи теріторіяльної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афільовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної соби на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи теріторіяльної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган  акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представнка може здійснюватись за допомогою засобів електронного звязку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати сааме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонера має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право в будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний  

2019 р.

Попередній  

2018 р.

Усього активів

278963

285433

Основні засоби

3330

3486

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

260

233

Сумарна дебіторська заборгованість

57288

76538

Грошові кошти та їх еквіваленти

37220

21514

Нерозподілений прибуток

(9040)

225

Власний капітал

164901

155661

Статутний капітал

133959

133959

Довгострокові зобов’язання

105960

121967

Поточні зобов’язання

615

1598

Чистий прибуток (збиток)

(9315)

(1594)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1220026

1220026

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

70

75

 

Голова Правління

ПрАТ «УТСК            А.Л. Григорюк

Детальніше

Відгук Владислав

Дата публікації: 2020-07-10

Пока все устраивает. Довольно уютный офис. В неприятные ситуации с персоналом не попадал. Надеюсь, что и в будущем не разочаруюсь в данной страховой.

Детальніше

Відгук "анонімно"

Дата публікації: 2020-05-14

Все информативно и удобно! Так же приятен подход к клиенту. А про скорость выплаты я приятно удивлён! Было бы неплохо чтоб выдавали автомобиль на время ремонта моего ...

Детальніше

Важливі новини!

Дата публікації: 2020-03-18

Шановні клієнти та партнери!


У зв’язку із складною епідемічною ситуацією та введенням за рішенням державних органів влади карантину на території України з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19) і недопущення випадків захворювання відвідувачів, клієнтів та працівників компанії, ПрАТ «УТСК» тимчасово припиняє прийом громадян на території Головного офісу в м. Києві та в офісах регіональних підрозділів ПрАТ «УТСК».


При цьому ПрАТ «УТСК» повідомляє, що такі обмеження не впливатимуть на якість та строки обробки документів від громадян, клієнтів та партнерів компанії.


Не дивлячись на те, що такі обмеження та протиепідеміологічні заходи триватимуть щонайменше до 03 квітня 2020 року, ПрАТ «УТСК» впродовж даного періоду надає можливість громадянам користуватися зручними засобами зв’язку для повідомлення про страховий випадок, подання документів чи отримання інформаційної довідки чи консультації, а саме:


Контактний телефон: 067 509 60 90; 050 311 94 57


E-mail: [email protected] 


Поштова адреса: 04053, Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41


Через Сайт компанії – про наші послуги ті інформацію про компанію: https://www.utico.ua/


Через Сайт компанії – при виникненні страхового випадку – розділ «Страховий випадок»: https://www.utico.ua/page/strahovii-vipadok


Інформація для клієнтів, яким необхідно подати документи до Департаменту врегулювання збитків та асистансу під час дії карантину:


Просимо Вас надсилати документи на поштову адресу ПрАТ «УТСК»:


04053, Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41


Або, якщо для Вас є зручним передача документів за допомогою «Нової Пошти», надсилати документи на відділення «Нова Пошта» № 72, вулиця Січових Стрільців, 14а, Київ, 04053, телефон: 0800 500 609 отримувач: ПрАТ «УТСК» (ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія.»), контактний телефон 067 238 95 80.   

  

Вибачте за тимчасові незручності.


ПрАТ «УТСК» буде і надалі інформувати Вас щодо розвитку ситуації.

Детальніше

Михайло Остриков

Дата публікації: 2019-10-09

Последние 3 года страхуюсь в "УТСК", КАСКО. Обращался в 2018 году, было небольшое ДТП, замена лобового стекла, бампер и капот. В целом, остался всем доволен. Была задержка на самом дилере из-за очереди.

Детальніше

Кількість голосуючих акцій ПрАТ «УТСК»

Дата публікації: 2019-04-24

Відповідно до вимог ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, що станом на 24 квітня 2019 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «УТСК»):


- загальна кількість акцій ПрАТ «УТСК» складає 1 220 026 (один мільйон двісті двадцять тисяч двадцять шість) штук простих іменних акцій;


- загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «УТСК» складає 1 220 025 (один мільйон двісті двадцять тисяч двадцять п’ять) штук простих іменних акцій.


ПрАТ «УТСК» не здійснював випуск привілейованих акцій.


Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 22 квітня 2019 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та отриманого ПрАТ «УТСК».


Детальніше

Особлива інформація

Дата публікації: 2019-04-12

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22945712

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 3039770 (044) 3039770

6. Електронна поштова адреса

a href="mailto:[email protected]">[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


 Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Детальніше

Чергові загальні збори ПрАТ «УТСК»

Дата публікації: 2019-04-04

Шановні акціонери!

 

26.04.2019 року призначено чергові загальні збори ПрАТ «УТСК». До порядку денного відповідних зборів внесено питання 12 стосовно обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ «УТСК».

Відповідно до вимог п. 6.1, п. 6.4 Положення про Наглядову раду ПрАТ «УТСК», акціонером ПрАТ «УТСК» Власовим І.О. надано наступні пропозиції до проекту рішення з питання 12 порядку денного, а саме:


Запропонована кандидату посада

ПІБ кандидата

Інформація про згоду кандидата на обрання до складу Наглядової ради

Кількість та тип акцій ПрАТ «УТСК», що належить кандидату

1.

Голова Наглядової ради ПрАТ «УТСК»

Власов Ігор Олександрович

Згоден

На момент подання відповідної пропозиції володіє простими іменними акціями ПрАТ «УТСК» (код ISIN: UA 4000143085, реєстраційний номер: 867/1/10, номінальна вартість акції 109,8 грн.) у кількості 1219 237 шт., що складає 99,9353 % від статутного капіталу Товариства

2.

Член Наглядової ради ПрАТ «УТСК»

Ширченко Наталія Олегівна

Згоден

На момент подання відповідної пропозиції володіє простими іменними акціями ПрАТ «УТСК» (код ISIN: UA 4000143085, реєстраційний номер: 867/1/10, номінальна вартість акції 109,8 грн.) у кількості 786 шт., що складає 0,64424 % від статутного капіталу Товариства

3.

Член Наглядової ради ПрАТ «УТСК»

Виштак Олександр Анатолійович

Згоден

не належить

4.

Член Наглядової ради ПрАТ «УТСК»

Полянський Павло Миколайович

Згоден

не належить

5.

Член Наглядової ради ПрАТ «УТСК»

Ковальонок Ігор Павлович

Згоден

не належить

Відповідно до вимог ч.3 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що акціонер Власов Ігор Олександрович на момент подання відповідної пропозиції володіє простими іменними акціями ПрАТ «УТСК» (код ISIN: UA 4000143085, реєстраційний номер: 867/1/10, номінальна вартість акції 109,8 грн.) у кількості 1 219 237 шт., що складає 99,9353 % від статутного капіталу Товариства.


Враховуючи наведене, проект рішення з питання 12 порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «УТСК» призначених на 26.04.2019 року наступний:

-          обрати Головою Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Власова Ігоря Олександровча;

-          обрати членом Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Ширченко Наталію Олегівну;

-          обрати членом Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Виштака Олександра Анатолійовича;

-          обрати членом Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Полянського Павла Миколайовича;

-          обрати членом Наглядової ради ПрАТ «УТСК» Ковальонка Ігоря Павловича.

Детальніше