Сплачуємо за своїми зобов’язаннями

Повідомлення

Проведення загальних зборів

Дата публікації: 2018-03-21

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.» (код ЄДРПОУ 22945712, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77), надалі «Товариство» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2018 року, о 11:00 годині, за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий підїзд (вхід з двору), другий поверх, кімната 2, офіс Товариства. Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10:00 до 10:45 годин 25 квітня 2018 року за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий підїзд (вхід з двору), другий поверх, кімната 2.


У річних загальних зборів мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24:00 годину 19 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Порядок денний:

1. Обрання членів Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду .

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора).

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9. Розподіл прибутку і збитку Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

Проекти рішень:

Проект рішення з питання 1 проекту порядку денного:

«Обрати Лічильну комісію для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного та виготовлення відповідного Протоколу підсумків голосування у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Васютін Андрій Георгійович;

Член Лічильної комісії – Бригадир Юрій Васильович;

Член Лічильої комісії – Прокопчук Володими Іванович.»


Проект рішення з питання 2 проекту порядку денного:

«Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Власова Ігоря Олександровича, Секретарем зборів – Рикова Олександра Олександровича.»


Проект рішення з питання 3 проекту порядку денного:

«Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акція – один голос та відбувається відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом використання бюлетенів для голосування, які були видані учасникам Загальних зборів для голосування реєстраційною комісією.


Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голосі Загальних зборів для оголошення результатів голосування. Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин;Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання; Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства; Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування; Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів; Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів; Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.»


Проект рішення з питання 4 проекту порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з питання 5 проекту порядку денного:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з питання 6 проекту порядку денного:

«Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з питання 7 проекту порядку денного:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення з питання 8 проекту порядку денного:

«Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2017 рік.»


Проект рішення з питання 9 проекту порядку денного:

«Прибуток Товариства за підсумками діяльності 2017 року в сумі 229286,83 гривень розподілити наступним чином: частину прибутку розмірі 5%, що складає 11464,34 гривень, направити на формування резервного капіталу Товариства, решту прибутку в сумі 217822,49 гривень направити на покриття збитків у попередніх періодах. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»


Проект рішення з питання 10 проекту порядку денного:

«Надати згоду на вчинення Правлінням значного правочину та/або значних правочинів, пов’язаних з купівлею-продажем цінних паперів, при цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (П’ятсот мільйонів) гривень на строк не більше, ніж до 30 квітня 2019 року.»

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://www.utico.ua/

До дня проведення річних загальних зборів, акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами та матеріалами, повязаними з проектом порядку денного річних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий підїзд (вхід з двору), другий поверх, кімната 2, офіс Товариства. Реєстрація акціонерів відбуватиметься з 10:00 до 10:45 годин 25 квітня 2018 року за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий підїзд (вхід з двору), другий поверх, кімната 2. Офіс Товариства, у робочі дні з понеділка по пятницю (з 14:00 до 16:00 години).


У день роботи Зборів – 25 квітня 2018 року – акціонери або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішеннь з питань порядку денного у місці проведення Зборів до часу їх початку.

Відповідльна особо за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Риков Олександр Олександрович.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, приймаються у письмовій формі у порядку, передбаченому чиним законодавством України.


За додатковою інформацією звертатися за тел. (044) 303 97 81.

Для участі у річних загальних зборах, акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену і засвідчену відповідно до чинного законодавства України.


Права на отримання документів, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, визначені ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

Право акціонера вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів передбачене ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».


Товариство до початку річних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.


Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.


Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.


Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.


Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.


Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».


У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.


Зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.


Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.


Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.


Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи теріторіяльної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афільовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.


Представником акціонера – фізичної чи юридичної соби на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи теріторіяльної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представнка може здійснюватись за допомогою засобів електронного звязку відповідно до законодавства про електронний документообіг.


Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується ноторіусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.


Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати сааме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонера має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право в будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.


Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)


Найменування показника

період

звітний

2017 р.

попередній 2016 р.

Усього активів

315546

379 303

Основні засоби

2039

2 171

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

305

417

Сумарна дебіторська заборгованість

63860

117 113

Грошові кошти та їх еквіваленти

71965

100 374

Нерозподілений прибуток

283

-67

Власний капітал

167859

202 597

Статутний капітал

133959

133 959

Довгострокові зобов’язання

134711

138 025

Поточні зобов’язання

12976

38 681

Чистий прибуток (збиток)

229

-3 755

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1220026

1220026

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

88

100

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №56 від 22 03.2018р.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.03.2018р. складає 1 220 026 акцій.


Детальніше

Виникнення особливої інформації емітента

Дата публікації: 2016-12-02

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Код за ЄДРПОУ22945712

3. Місцезнаходження01033, Київ, Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс044 303 97 70

5. Електронна поштова адреса[email protected]

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїutico.ua

7. Вид особливої інформаціїЗміна складу посадових осіб емітента


II. Текст повідомлення


З 01.12.2016 року членом Правлiння ПрАТ «УТСК» згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «УТСК» вiд 01.12.2016 року призначено Цимбал Ганну Вiкторiвну.


Цимбал Г.В. згоду на розголошення паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi емiтента не має. До моменту призначення Цимбал Г.В. працювала на посадi заступника Голови Правлiння з продажiв ПрАТ «УТСК».


III. Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посадиГригорюк Андрiй ЛеонiдовичГолова Правлiння(підпис)(ініціали та прізвище керівника)М.П.02.12.2016(дата)

Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Дата публікації: 2016-04-15

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товаритсво "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Код за ЄДРПОУ

22945712

3. Місцезнаходження

01033, Київ, Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 303 97 70 (044) 303 97 70

5. Електронна поштова адреса

[email protected]

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

https://www.utico.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента


II. Текст повідомлення

15.04.2016 року Наглядовою радою ПрАТ "УТСК" прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" Руденка Олександра Володимировича на пiдставi поданої ним заяви про звiльнення за власним бажанням. Частки у статутному капiталi емiтента Руденко О.В. не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк роботи Руденка О.В. на посадi Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" склав - з 22.05.2015 року по 15.04.2016 року (включно).


15.04.2016 року Наглядовою радою ПрАТ "УТСК" прийнято рiшення щодо переведення Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" Григорюка Андрiя Леонiдовича на посаду Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" з 16.04.2016 року (включно). Частки у статутному капiталi емiтента Григорюк А.Л. не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Протягом останнiх п'яти рокiв працював на керiвних посадах в ПрАТ "УТСК"

15.04.2016 року Наглядовою радою ПрАТ "УТСК" прийнято рiшення щодо обрання заступника Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" Овдiя Дмитра Петровича членом Правлiння ПрАТ "УТСК" з 16.04.2016 року (включно).Частки у статутному капiталi емiтента Овдiй Д.П. не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадоi злочини не має.

Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником Голови Правлiння ПрАТ "УТСК", Головою Правлiння ЗАТ "Страхування життя 611".


III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Руденко Олександр Володимирович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

15.04.2016

(дата)


Детальніше

Шановні акціонери!

Дата публікації: 2016-03-24

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.» (надалі – ПрАТ «УТСК» або Товариство) повідомляє Вас, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 2016 року о 11 год. 00 хв. в приміщенні ПрАТ «УТСК», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, буд. 77, другий під’їзд (вхід з двору), другий поверх, кімната, 1.

26 квітня 2016 року (24 год. 00 хв.) визначено як дату складання переліку акціонерів - власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право брати участь у засіданні чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УТСК» 29 квітня 2016 року.

 

Порядок денний зборів:


І.

Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів;

ІІ.

Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів на 2016 рік;

ІІІ.

Розгляд Звіту Наглядової ради за результатами діяльності у 2015 р.;

IV.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

V.

Про обрання членів Наглядової ради Товариства;

VІ.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товаритсва, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

VІІ.

Розгляд Звіту Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту;

VIIІ.

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.;

ІХ.

Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 р.;

Х.

Внесення змін до статуту Товариства.

Реєстрація акціонерів почнеться 29 квітня 2016 року о 9 годині 30 хв. і закінчиться о 11 годині 00 хв. Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 77, другий під’їзд (вхід з двору), другий поверх, кімната, 1 (у робочі дні тижня, з 14-00 до 18-00).

У день роботи Зборів - 29 квітня 2016 року – акціонери ПрАТ «УТСК» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Зборів.

 

Голова Правління

ПрАТ «УТСК»                                                                                                                                 О.В. Руденко


Детальніше

Звільнення головного бухгалтера ПрАТ «УТСК»

Дата публікації: 2015-12-31

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."2. Код за ЄДРПОУ229457123. Місцезнаходження01033, Київ, Саксаганського,774. Міжміський код, телефон та факс(044) 303 97 70 (044) 303 97 705. Електронна поштова адреса[email protected]6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїutico.ua7. Вид особливої інформаціїЗміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

30.12.2015 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» на пiдставi заяви головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» (члена Правлiння ПрАТ «УТСК») Горiшньої Л.I. було прийнято рiшення щодо її звiльнення з посади головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» та припинення повноважень члена Правлiння ПрАТ «УТСК». Строк роботи Горiшньої Л.I. на посадi головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» склав – з 15.11.2011 року по 30.12.2015 року (включно). Частки у статутному капiталi емiтента Горiшня Л.I. не має.З 31.12.2015 року членом Правлiння ПрАТ «УТСК» згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «УТСК» вiд 30.12.2015 року призначено Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «УТСК» Григорюка А.Л. (непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має). Частки у статутному капiталi емiтента Григорюк А.Л. не має. До моменту призначення працював на посадi Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «УТСК».Згiдно наказу Голови Правлiння вiд 31.12.2015 року №107-к тимчасово виконуючою обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «УТСК» призначено Бзенко Н.В. (непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має). Частки у статутному капiталi емiтента Бзенко Н.В не має. Протягом останнiх п’яти рокiв працювала на посадах заступника Головного бухгалтера ПрАТ «УТСК», головного бухгалтера Київської фiлiї ПрАТ «СК «АХА».

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.2. Найменування посадиРуденко Олександр ВолодимировичГолова Правлiння(підпис)(ініціали та прізвище керівника)М.П.31.12.2015(дата)

Детальніше

Створення Київської мiської фiлiю ПрАТ "УТСК"

Дата публікації: 2015-12-23

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."2. Код за ЄДРПОУ229457123. Місцезнаходження01033, Київ, Саксаганського,774. Міжміський код, телефон та факс044 30397705. Електронна поштова адреса[email protected]6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїutico.ua7. Вид особливої інформаціїРішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

ВIДОМОСТI

про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв

Змiст iнформацiї:

23.12.2015 року Правлiнням ПрАТ «УТСК» прийнято рiшення щодо створення Київської мiської фiлiї Приватного акцiонерного товариства «Українська транспортна страхова компанiя».

Повне найменування фiлiї:

Київська мiська фiлiя Приватного акцiонерного товариства «Українська транспортна страхова компанiя.».

Мiсцезнаходження фiлiї:

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 83-а.

Мета (причини) створення фiлiї: пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi

ПрАТ «УТСК» у м.Києвi.

Функцiї фiлiї:


1) Предметом безпосередньої дiяльностi Фiлiї є виключно страхування по всiм видам обов’язкового та добровiльного страхування (крiм добровiльного страхування життя), на якi Товариством одержано лiцензiї. Проведення страхування по тому або iншому виду страхування здiйснюється Директором Фiлiї на пiдставi довiреностi, виданої Товариством.

2) Функцiєю Фiлiї є забезпечення дiяльностi по всiх видах страхування, на якi Товариством одержано лiцензiї.

3) Фiлiя не має права на перестрахування, на врегулювання збиткiв по cраховим випадкам, та дiяльнiсть, яка пов’язана з формуванням, розмiщенням та управлiнням страхових резервiв, на iншу фiнансову дiяльнiсть, визначених Статутом Товариства та законодавством України. Товариство має право делегувати одно чи декiлька вказаних прав Директору Фiлiї шляхом видачi довiреностi.

4) Фiлiя забезпечує прибуткову i рентабельну дiяльнiсть, виконання затверджених Товариством виробничних завдань та плану прибутку. Основним показником Фiлiї є прибуток.

5) Фiлiя є платником тiльки тих податкiв, зборiв та обов’язкових платежiв, якi вiдповiдно до чинного законодавства України, повиннi сплачуватись вiдокремленими пiдроздiлами юридичних осiб. Товариство може прийняти рiшення щодо сплати консолiдованого податку (одного чи декiлькох податкiв), зборiв, обов’язкових платежiв у вiдповiдностi до дiючого законодавства України.


Голова Правлiння

ПрАТ «УТСК» О.В. Руденко

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.2. Найменування посадиРуденко Олександр ВолодимровичГолова Правлiння(підпис)(ініціали та прізвище керівника)М.П.24.12.2015(дата)

Детальніше

Фінансові підсумки 2014 року: аудиторський висновок

Дата публікації: 2015-04-14

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

 (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства

«Українська транспортна страхова компанія.»

 за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

 

м. Київ                                                                                    23 лютого 2015 року

 

                                                 Національна комісія, що здійснює державне регулювання

               у сфері ринків фінансових послуг

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

           

Відповідно до договору № 14/01/15 від 30.01.2015 р., ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» (далі за текстом – «Товариство»), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2014 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про вланий капітал, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) та примітки до фінансової звітності за 2014 рік, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Аудиторську перевірку розпочато 30 січня 2015 року та закінчено 20 лютого 2015 року.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10

Тел. 044-360-46-37.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року №185/5, дійсне до 01.11.2017 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 року № 279/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва до 01.11.2017 року.

Основні відомості про Товариство:

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.».

Код ЄДРПОУ: 22945712.

Юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

Дата державної реєстрації:Зареєстровано 29 грудня 1994 року Голосіївською районною у місті Києві Державною адміністрацією (Серія А01 № 371607,№ 1068 105 0056 000589).В звітному періоді змін до установчих документів не вносилося. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 21.08.2004 року серія СТ № 235.

Основний вид діяльності відповідно до установчих документів:

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Чисельність працівників на звітну дату: - 107 чол.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний номер 867/1/10, дата реєстрації випуску акцій випуску акцій 12 жовтня 2010 року.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи стосовно:

- розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

- вибору та застосування відповідної облікової політики

- подання облікових оцінок.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі аудиторської перевірки

Аудит проводився у відповідності до норм Закону України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні Товариства» та Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

  • Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах.
  • Вибір процедур залежить від судження аудитора , яке враховує оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки аудиторських процедур у відповідності до обставин.
  • Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів.

Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

Обсяг аудиторської перевірки:

Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів України «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі – „МСА”) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".


МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.


Висловлення думки щодо активів та зобовязань Товариства.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, затверджена для випуску 23 лютого 2015 року і підписана управлінським персоналом в особі тимчасово виконуючого обов’язки голови правління та головного бухгалтера.


Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2014 рік була підготовлена ​​на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.


Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.


При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень.


Фінансова звітність станом на 31.12.2014 року є повним пакетом фінансової звітності, складеною на принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці фінансової звітності по МСФЗ.


Основні засоби Товариства у фінансовій звітності представлені у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби» за справедливою вартістю. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом, що визначено обліковою політикою Товариства, згідно з строками корисного використання. До складу основних засобів Товариство не відносить активи, які не відповідають визнанню активів.


Станом на 31.12.2014 року із залученням незалежного оцінювача проведено оцінку будівель та споруд та земельних ділянок, які включені до складу основних засобів. До складу основних засобів Товариство не відносить активи, які не відповідають визнанню активів.


Найбільшу питому вагу в складі активів Товариства склали поточні фінансові інвестиції 103 831 тис. грн., які обліковуються за справедливою вартістю та грошові кошти 118 044 тис. грн.


Облік поточних фінансових інвестицій (рахунок 352) ведеться по справедливій вартості з врахування проведеної переоцінки на дату складання звітності. Товариством визнано станом на 31.12.2014 року резерв на знецінення вартості поточних фінансових інвестицій в сумі 2882,1 тис. грн., чиста вартість фінансових інвестицій станом на 31.12.2014 року – 103 831 тис. грн.


Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків по поточним рахункам в національній і іноземній валюті не встановлено. Дані по банківським випискам і дані аналітичного обліку відповідають даним обліку по відповідним рахункам.


Взаєморозрахунки між Товариством і постачальниками, як правило, урегулюванні відповідними договорами.

Товариство не має кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, по якій минув час позовної давності.

Статутний капітал сформований і оплачений відповідно до статутних документів, відрахування до резервного фонду не здійснювалися.


Висловлення думки щодо іншої допоміжної інформації.

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2014 року становлять 204 770 тис. грн., що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України. Станом на 31 грудня 2014 року нерезподілений прибуток Товариства становить 7 082 тис. грн.


Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи загальних зборів акціонерів, звіт ревізора щодо фінаново-господарської діяльності, у відповідності до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.


Аудиторами перевірено вчинення Товариством значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ст. 70-72 Закону України"Про акціонерні товариства", порушень не виявлено. По договорах, у відповідності з нормативними вимогами, рішення про їх укладення було прийнято з повідомлення наглядової ради і загальних зборів акціонерів.


Корпоративне управління Товариства передбачає таку структуру – Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління. Діяльність їх грунтується на вимогах Закону України «Про акціонерні товариства», діючого Статуту.

Товариством створено службу внутрішнього аудиту. В обов’язки служби внутрішнього аудиту входить контроль фінансової діяльності Товариства, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснення фінансового дослідження та інше. Внутрішній аудит допомагає Товариству досягти встановлених цілей шляхом забезпечення систематичного підходу до оцінки та підвищення ефективності процесів внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного управління. Внутрішній аудит Товариства здійснює нагляд за дотриманням системи внутрішнього контролю страховика й виносить судження щодо його достатності та ефективності.


Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".


Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів та запасів та розрахунків з контрагентами в 2014 році, оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити кількість необоротних активів та запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

 

 

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію, в усіх суттєвих аспектах, про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за фінансовий рік, що закінчився на заначену дату відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності – Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

 

 

Директор, аудитор                                                                                              Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127


Детальніше

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Дата публікації: 2014-09-22

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Код за ЄДРПОУ: 22945712

3. Місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс: 0443039770, 0443039772

5. Електронна поштова адреса: [email protected]

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://www.utico.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Наглядовою радою Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення відсторонити з 31.08.2014 р. від виконання повноважень Голови Правління Товариства Пішакову Галину Володимирівну на строк до обрання нового Голови Правління. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Строк, протягом якого перебувала на посаді, - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Наглядовою радою Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення обрати тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства Чаплигіна Костянтина Миколайовича з 01.09.2014 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 30.08.2014 р. Строк, на який обрано, - до обрання нового Голови Правління. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років, - Головний спеціаліст першого інспекційного відділу (м. Київ) інспекційного департаменту Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; Заступник начальника першого інспекційного відділу інспекційного департаменту Держфінпослуг; Начальник першого інспекційного відділу інспекційного департаменту Держфінпослуг; Начальник відділу інспектування страховиків та страхових посередників управління інспекційного департаменту Держфінпослуг; Заступник начальника другого інспекційного відділу на ринку страхування департаменту страхового регулювання та нагляду Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг; Начальник відділу позапланових перевірок та внутрішнього контролю контрольно-ревізійного управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Люліна Анатолія Миколайовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Строк, протягом якого перебував на посаді, - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Власова Ігоря Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 93,2756%, розмір пакета акцій Товариства - 1137987 простих іменних акцій. Строк, протягом якого перебував на посаді, - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Ковальчука Романа Володимировича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Строк, протягом якого перебував на посаді, - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Засульського Миколи Володимировича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Строк, протягом якого перебував на посаді, - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Кєстутіса Богдонавічюса. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Строк, протягом якого перебував на посаді, - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Власова Ігоря Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 93,2756%, розмір пакета акцій Товариства - 1137987 простих іменних акцій. Строк, на який обрано, - до переобрання. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років, - заступник директора з економіки, член наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Чорноморченко Євгена Анатолійовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Строк, на який обрано, - до переобрання. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років, - фінансовий директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Виштака Олександра Анатолійовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Строк, на який обрано, - до переобрання. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років, - фінансовий директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Полянського Павла Миколайовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Строк, на який обрано, - до переобрання. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років, - підприємець. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради Товариства Ковальонка Ігоря Павловича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Строк, на який обрано, - до переобрання. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років, - директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядова рада Товариства 30.08.2014 р. прийняла рішення обрати Головою Наглядової ради Власова Ігоря Олександровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 93,2756%, розмір пакета акцій Товариства - 1137987 простих іменних акцій. Строк, на який обрано, - до переобрання. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років, - заступник директора з економіки, член наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Денисенко Тетяни Вікторівни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Строк, протягом якого перебувала на посаді, - 2 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства 30.08.2014 р. прийнято рішення обрати Ревізором Товариства Секер Ірину Володимирівну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Підстава такого рішення - рішення позачергових загальних зборів від 30.08.2014 р. Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства, - 0%, розмір пакета акцій Товариства - 0. Строк, на який обрано, - 3 роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років, - головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.


2. Т.в.о. Голови Правління                                                                                  Чаплигін К.М.

22.09.2014


Детальніше

Фінансові підсумки 2013 року: аудиторський висновок

Дата публікації: 2014-04-10

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства

«Українська транспортна страхова компанія.»

станом на 31 грудня 2013 року

 

м. Київ                                                                                     11 березня 2014 року

 

 

Акціонерам, керівництву

ПрАТ «УТСК»

Нацкомфінпослуг

НКЦПФР

           

Відповідно до договору № 03/01/14 від 17.01.2014 р., ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» (далі за текстом – «Товариство»), яка включає баланс підприємства станом на 31.12.2013 р., звіт про фінансові результати, звіт про вланий капітал, звіт про грошові кошти та примітки до фінансової звітності за 2013 рік.

Аудиторську перевірку розпочато 17 січня 2014 року та закінчено 11 березня 2014 року.

Основні відомості про емітента:

Повна назва: Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.».

Код ЄДРПОУ: 22945712.

Юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77.

Дата державної реєстрації:Зареєстровано 29 грудня 1994 року Голосіївською районною у місті Києві Державною адміністрацією (Серія А01 № 371607,№ 1068 105 0056 000589).В звітному періоді змін до установчих документів не вносилося. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 21.08.2004 року серія СТ № 235.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Чисельність працівників на звітну дату: - 112 чол.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний номер 867/1/10, дата реєстрації випуску акцій випуску акцій 12 жовтня 2010 року.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи стосовно:

- розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

- вибору та застосування відповідної облікової політики

- подання облікових оцінок.

 

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі аудиторської перевірки

Аудит проводився у відповідності до норм Закону України “Про аудиторську діяльність”, «Про акціонерні Товариства» та Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

  • Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах.
  • Вибір процедур залежить від судження аудитора , яке враховує оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки аудиторських процедур у відповідності до обставин.
  • Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів.

Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

Обсяг аудиторської перевірки:

Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів України «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), в редакції Рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.09.2011 року № 1360, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі – „МСА”) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.

Висловлення думки щодо активів та зобовязань Товариства.

Фінансова звітність за 2013 рік підготовлена Товариства в рамках звітування за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – «МСФЗ»).

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, затверджена для випуску 27 лютого 2014 року і підписана управлінським персоналом в особі Голови Правління та головного бухгалтера.

Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2013 рік була підготовлена ​​на основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у відповідність до МСФЗ. Ці коригування включають в себе рекласифікації для відображення економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань, доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, оцінці запасів, визнання і зміни забезпечень та вимірювання забезпечень і погашення майбутніх податкових вигод.

Фінансова звітність станом на 31.12.2013 року є другою повною звітністю, складеною відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Перша повна фінансова звітність складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2012 року . Станом на 31.12.2011 року складалася співставна фінансова звітність.

Принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці фінансової звітності в цілях переходу на МСФЗ, якщо інше не зазначено.

Станом на 31.12.2013 року із залученням незалежного оцінювача проведено переоцінку будівель та споруд, які включені до складу основних засобів. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом, що визначено обліковою політикою Товариства, згідно з строками корисного використання. До складу основних засобів Товариство не відносить активи, які не відповідають визнанню активів.

Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Товариство включає допоміжні матеріали (бланки), запасні частини та паливо. Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків по поточним рахункам в національній і іноземній валюті не встановлено. Данні по банківським випискам і данні аналітичного обліку відповідають даним обліку по відповідним рахункам.

Взаєморозрахунки між Товариством і постачальниками, як правило, урегулюванні відповідними договорами.

Товариство не має кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, по якій минув час позовної давності.

Статутний капітал сформований і оплачений відповідно до статутних документів, відрахування до резервного фонду не здійснювалися.

Висловлення думки щодо іншої допоміжної інформації.

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2013 року становлять 186 857 тис. грн., що відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України. Станом на 31 грудня 2013 року нерезподілений прибуток Товариства становить 10 025 тис. грн.

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається до Комісії, а також інші зіти та інформацію, зокрема, протоколи загальних зборів акціонерів, звіт ревізора щодо фінаново-господарської діяльності, у відповідності до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.

Аудиторами перевірено вчинення Товариством значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ст. 70-72 Закону України"Про акціонерні товариства", порушень не виявлено. По договорах, у відповідності з нормативними вимогами, рішення про їх укладення було прийнято з повідомлення наглядової ради і загальних зборів акціонерів.

Корпоративне управління Товариства передбачає таку структуру – загальні збори акціонерів, наглядова рада, голова правління. Діяльність їх грунтується на вимогах Закону України «Про акціонерні товариства», діючого статуту.

Товариством створено службу внутрішнього аудиту. В обовязки служби внутрішнього аудиту контроль фінансової діяльності товариства, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснює фінансові дослідження та інше. Внутрішній аудит допомагає Товариству досягти встановлених цілей шляхом забезпечення систематичного підходу до оцінки та підвищення ефективності процесів внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного управління. Внутрішній аудит Товариства здійснює нагляд за дотриманням системи внутрішнього контролю страховика й виносить судження щодо його достатності та ефективності.

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів та запасів та розрахунків з контрагентами в 2013 році, оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити кількість необоротних активів та запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

Під час проведення аудиторської перевірки виявлено несуттєві та незначні помилки в бухгалтерському та податковому обліку стосовно активів та пасивів Товариства.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність за операціями з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року відображає достовірно, в усіх інших суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» станом на 31 грудня 2013 року, його фінансовий результат за 2013 рік відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

 

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

 

Адреса аудитора (аудиторської фірми):

ТОВ АФ «Аудитор-Консультант-Юрист»

Код - 35531560

 

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності

№ 4082, Видане рішенням АПУ № 98 від 13 грудня 2007 року,

Чинне до 17 листопада 2017 року.

Телефон (факс) 044-360-46-37, 067-501-52-57

Поштова адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:

видано Рішенням АПУ від 26.09.2013р. № 279/4.

 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,

які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ:

№ 0092 від 14 січня 2014 року, чинне до 1 листопада 2017 року.

 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм ,

які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників

ринку цінних паперів:

№ 197 від 24 лютого 2014 року, чинне до 1 листопада 2017 року.

 

Договір на проведення аудиту № 04/02-2013 від 17 січня2014 року.


Дату початку аудиту 17 січня 2014 року та дату закінчення проведення аудиту 11 березня 2014 року.


Підпис аудитора від імені аудиторської фірми

 

Директор

Аудитор                                                                                       Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії а № 004127

Дату аудиторського висновку: 11 березня 2014 року


Детальніше

Фінансові підсумки 2013 року: баланс

Дата публікації: 2014-04-10

ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія" оприлюднила результати своєї діяльності в минулому році.

Детальніше